Xcelsior on Tour
Geschreven door Rene van den Berge   
dinsdag 14 augustus 2018 08:58

 
foto's suikerspin toernooi Ventrua 2018
Geschreven door Pieta Verhoef   
maandag 23 juli 2018 17:40

Op de website van Ventura staat de volledige fotoreportage van het Suikerspintoernooi

http://www.hvventura.nl/

 
Savosa Beach 2018
Geschreven door Rene van den Berge   
dinsdag 03 juli 2018 11:06

Vrijdag 29 juni:

https://www.irista.com/gallery/rnzx5p8p48vn

Zaterdag 30 juni:

https://www.irista.com/gallery/liqtrvyy5dfk

Zondag 1 juli:

https://www.irista.com/gallery/dg1oo4rbg3eq

 
Pasfoto Sportlink
Geschreven door Pieta Verhoef   
vrijdag 22 juni 2018 10:15

Beste leden,

Alle leden die nog geen foto in sportlink hebben staan hebben apart een mail gekregen van ons maar we willen ook de andere leden zelf laten kijken of de foto die ze nu hebben staan nog wel indentiek is aan zijn of haar uiterlijk, dit ivm vernieuwde richtlijnen van het NHV.

Doordat er strengere regels worden gehanteerd door de bond , zie onderstaand bericht willen we je vragen om of zelf een foto in sportlink via de app te plaatsen of een recente pasfoto te sturen naar de ledenadministratie.

Omdat wij zien dat er niet altijd gehoor wordt gegeven aan het voldoen aan de verplichting van een pasfoto in Sportlink nemen wij strenge maatregelen. GEEN PASFOTO IN SPORTLINK = NIET SPELEN. Ook niet meer met een legitimatiebewijs.

Spelerskaartjes / pasfotoís
Met de invoering van DWF zijn de spelerskaartjes vervallen. Alles verloopt via Sportlink. Dat betekent dat er ook een pasfoto van eenieder in Spotlink moet worden gezet. Dit kan op twee manieren. Enerzijds voor de vereniging, anderzijds door het lid zelf via de app via instellingen.

Pasfotoís
Voor het aanpassen en invoegen van een foto in Sportlink gelden net als vorig seizoen de volgende regels:
- Een foto vervangen kan alleen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Let op: Leden kunnen zelf in deze periode een pasfoto toevoegen in de app.
- Een foto toevoegen bij een lid waarbij nog geen foto staat kan altijd (let op, eenmaal toegevoegd kan deze niet meer gewijzigd worden!)
- De foto van een lid moet identiek zijn aan het uiterlijk van het lid.

Namens het bestuur

 
handbalschool Rijnmond
Geschreven door Pieta Verhoef   
donderdag 14 juni 2018 16:51

Bericht van de handbalschool† Rijnmond

Vanwege vakanties, toernooien hebben wij besloten dat er zaterdag 16 en zaterdag 23 juni in de zaal wordt getraind.

8.30 tot 10.00 groep 3

10.00 tot 12.00 uur groepen 1 en 2

Zaterdag 23 juni is de laatste zaterdag training van dit seizoen.

De woensdagavond gaat nog door tot 27 juni dan is de laatste woensdag training

 
Privacy Policy
Geschreven door Rene van den Berge   
zondag 27 mei 2018 10:26
Handbalvereniging SAVOSA (hierna SAVOSA) hecht veel waarde aan de bescherming van uwpersoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SAVOSA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:†
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijnverstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaalnodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking vanuw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiligingvan uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeringvan de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen endeze respecteren.

Als SAVOSA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na hetdoornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SAVOSA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden (Sportlink);
- Innen van de contributie (Club Collect);
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SAVOSA de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres + woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Iban;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door SAVOSA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemdeverwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk isvoor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiŽle) administratie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geenverwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierinuiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.†

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijkevertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SAVOSA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijnverstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevensvan u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgendemaatregelen genomen;
- Alle personen die namens SAVOSA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehoudenaan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleidingtoe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke oftechnische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming vanpersoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van uontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ťťn van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieroverdirect contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijkerg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contactmet ons op!

Contactgegevens
Handbalvereniging SAVOSA
Bachlaan 14
2992 GK Barendrecht
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.